Ayat-ayat Umar


Resource Center: Ayat2 Al Quran dan Hadis

UMAR SWT #-o Ngajarin muhammad LALU muhammad nyuruh anak buahnya si AWLLOH SWT nurunkan ayat Quran tentang 3 hal

Hadis terkait lihat di:
http://lidwa.com/app?k=bukhari&n=387
http://lidwa.com/app?k=muslim&n=4412
http://lidwa.com/app?k=darimi&n=1777

BUKHARI 387 Telah menceritakan kepada kami [‘Amru bin ‘Aun] berkata, telah menceritakan kepada kami [Husyaim] dari [Humaid] dari [Anas bin Malik] berkata,

[‘Umar bin Al Khaththab], “Aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Rabbku dalam tiga persoalan .

Maka aku sampaikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ‘Wahai Rasulullah, seandainya Maqam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat shalat?

Lalu turunlah ayat: ‘(Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat) ‘ (Qs. Al Baqarah: 125).

Yang kedua tentang hijab.

Aku lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, seandainya Tuan perintahkan isteri-isteri Tuan untuk berhijab karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang shalih dan juga ada yang fajir (suka bermaksiat).’ Maka turunlah ayat hijab.

Dan yang ketiga,

saat isteri-isteri beliau cemburu kepada beliau (sehingga banyak yang membangkang), aku katakan kepada mereka, ‘Semoga bila Beliau menceraikan kalian Rabbnya akan menggantinya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian.’ Maka turunlah ayat tentang masalah ini.” Abu Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Maryam] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Ayyub] berkata, telah menceritakan kepadaku [Humaid] ia berkata, Aku mendengar [Anas] seperti hadits ini.”

==============
MUSLIM 4412 : Telah menceritakan kepada kami [‘Uqbah bin Mukram Al ‘Ammi]; Telah menceritakan kepada kami [Sa’id bin ‘Amir] dia berkata; [Juwairiyah bin Asma’] Telah mengabarkan kepada kami dari [Nafi’] dari [Ibnu ‘Umar] dia berkata; “Umar bin Khaththab pernah berkata; ‘Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam tiga hal, yaitu; tentang maqam Ibrahim. tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar.”

===============
DARIMI 1777 Telah mengabarkan kepada kami [Yazid bin Harun] telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Anas], ia berkata; [Umar bin Al Khathab] berkata; “Rabbku menyepakatiku dalam tiga perkara, yaitu; ketika saya mengatakan; “Wahai Rasulullah, seandainya anda menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat maka itu akan lebih baik, kemudian Allah Ta’ala menurunkan ayat: WATTAKHIDZUU MIN MAQAAMI IBRAAHIIMA MUSHALLAA (Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat). QS Al Baqarah; 125.

=================

Q 2.125 . Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.

Q 33.53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Q 66.5 Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Posted on Juli 9, 2011, in Allah, Biografi Muhammad, Hadis, Hukum islam, Muhammad, Quran and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada Ayat-ayat Umar.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: