Daftar Kontradiksi Qur’an Bagian III


Daftar Kontradiksi Qur’an – Bagian III
Silakan periksa ayat² Qur’an versi bahasa Inggris di SINI.
Juga versi bahasa Indonesia di SINI.

Sura 5: al-Maeda (Meja)

Q 5:5 menyatakan bahwa makanan bagi orang² ahli Kitab adalah halal bagi Muslim dan begitu pula sebaliknya. Halal pula bagi pria Muslim untuk menikahi Muslimah dan wanita ahli Kitab (yakni orang² Yahudi dan Kristen).
Q 5:5
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Kontradiksi:
Q 2:221 menyatakan Muslim tidak boleh menikahi wanita² kafir atau musyrik.
Q 2:221
Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kontradiksi:
Q 9:30 menyatakan bahwa orang² Yahudi dan Kristen adalah kafir.
Q 9:30
Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putra Allah” dan orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putra Allah”. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?
——————–

Q 5:13 menyatakan bani Israel (orang² Yahudi) mengganti isi kitab suci mereka dan melanggar perjanjian dengan Allah; Allah membuat hati mereka keras, tapi Muhammad mengampuni mereka.
Q 5:13
(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Kontradiksi:
Q 6:34, 6:115 menyatakan tiada seorang pun yang mampu mengganti firman Allah.

Kontradiksi:
Q 9:29 memerintahkan Muslim untuk membunuh umat Yahudi dan Kristen kecuali jika mereka membayar pungutan uang Jizya atau memeluk Islam.
Q 9:29
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Kontradiksi:
Q 5:54 memerintahkan Muslim untuk bersikap keras dan kasar terhadap kafir.
Q 5:54
Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
——————–

Q 5:21 menyatakan bahwa umatnya akan memasuki tanah suci (Palestina, Yerusalem atau Yerikho).
Q 5:21
Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.

Kontradiksi:
Q 7:137 menyatakan Allah memberi bani Israel tanah daerah timur dan barat, yakni daerah Syria.
——————–

Q 5:26 menyatakan Allah membuat bani Israel (jumlahnya 600.000 orang – tafsir Jalalyn) berputar-putar kebingungan selama 40 tahun di padang gurun.
Q 5:26
Allah berfirman: “(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.”

Kontradiksi:
Q 7:137 menyatakan Allah memberi bani Israel negeri² bagian timur dan barat (yakni Mesir dan Syria – tafsir Ibn Kathir).
Q 7:137
Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
——————–

Q 5:32 menyatakan membunuh satu orang, kecuali atas alasan yang adil, adalah seperti membunuh semua manusia; menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan seluruh nyawa manusia (yang dimaksud membunuh di sini adalah Muslim membunuh Muslim lainnya dan bukan seluruh manusia pada umumnya – tafsir ibn Kathir).
Q 5:32
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Kontradiksi:
Q 5:33 menyatakan Allah memerintahkan Muslim untuk menyalib atau memancung siapapun yang berani mengritik Islam dan Muhammad, atau tidak mau memeluk Islam.
Q 5:33
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
——————–

Q 5:41 menyatakan Allah tidak akan menyucikan hati para Yahudi yang mengganti arti kitab Taurat.
Q 5:41
Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: “Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah” Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Kontradiksi:
Q 6:34, 6:115 menyatakan tiada seorang pun yang mampu mengganti firman Allah.
——————–

Q 5:51 melarang Muslim untuk menjadikan umat Yahudi dan Kristen sebagai teman² dan pelindungnya.
Q 5:51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.

Kontradiksi:
Q 5:82 menyatakan orang² Kristen adalah sahabat terdekat Muslim.
Q 5:82
Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.
——————–

Q 5:54 menyatakan bahwa jika Muslim murtad, maka Allah memberi berkatnya pada orang lain yang akan jadi Muslim. Para Muslim ini akan bersikap rendah hati dan ramah terhadap Muslim lainnya tapi sangat keras dan kasar terhadap kafir (non-Muslim, kafirun, dan ini berarti Muslim kaffah harus membunuh kafirun dan murtadin)
Q 5:54
Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kontradiksi:
Q 5:13 menyatakan Muhammad memaafkan dan membiarkan orang² Yahudi dan Kristen.
Q 5:13
(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
——————–

Q 5:55 menyatakan penolong Muslim adalah Allah, RasulNya (Mamad), dan para Muslim kaffah.
Q 5:55
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Kontradiksi:
Q 9:116, 17:111, 32:4, 42:28 dan 42:31 menyatakan Allah-lah satu² pelindung dan penolong.

Kontradiksi:
Q 41:30-32 menyatakan para malaikat adalah penolong Muslim di dunia dan akhirat.
——————–

Q 5:57 memerintahkan Muslim untuk tidak berteman dengan para ahli kitab (orang² Yahudi dan Kristen), kaum pagan, dan mereka yang mengejek Islam.
Q 5:57
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.

Kontradiksi:
Q 5:82 menyatakan orang² Kristen adalah sahabat terdekat Muslim.
Q 5:82
Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.
——————–

Q 5:69 menyatakan umat Muslim, Yahudi, Sabiin, Kristen, dan yang percaya pada Allah dan Hari Kiamat tidak perlu merasa khawatir.
Q 5:69
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Kontradiksi:
Q 3:85 menyatakan Allah hanya menerima agama Islam saja.
Q 3:85
Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Kontradiksi:
Q 5:33 menyatakan bahwa Allah memerintahkan Muslim untuk menyalib atau memancung mereka yang berani mengritik Islam, dan Muhammad, atau menolak memeluk Islam.
Q 5:33
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar
——————–

Q 5:82 menyatakan musuh Muslim terkeras adalah orang² Yahudi dan pagam; sedangkan yang paling bersahabat adalah orang² Kristen.
Q 5:82
Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.

Kontradiksi:
Q 3:118 menyatakan Muslim tidak boleh berteman dengan kafir, termasuk kafir Yahudi dan Kristen.
Q 3:118
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Kontradiksi:
Q 5:54 menyatakan Muslim kaffah harus bersikap keras dan kasar terhadap orang² Yahudi dan Kristen, para Muslim ini harus membunuh orang² Yahudi, Kristen, dan kafir lainnya.
Q 5:54
Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
——————–

Q 5:90 menyatakan khamar, ramal nujum, berhala, judi (main catur juga termasuk berjudi – tafsir ibn Kathir) adalah hasil perbuatan setan.
Q 5:90
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Kontradiksi:
Q 47:15, 83:25 menyatakan perbuatan setan, yakni khamar, akan bebas mengalir di Surga Islam
Q 47:15
(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya?

Q 83:25
Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),

bersambung…

sambungan dari artikel sebelumnya…

Sura 6: al-Anam (Binatang Ternak)

Q 6:12 menyatakan Allah dengan kasih sayangNya membimbing manusia untuk beriman padaNya. Allah pasti akan mengumpulkan manusia di hari kiamat dan manusia kafir bertanggung jawab atas kepercayaan mereka.
Q 6:12
Katakanlah: “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah”. Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

Kontradiksi:
Q 14:4, 6:35 menyatakan Allah sengaja menyesatkan sebagian manusia.
Q 14:4
Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Kontradiksi:
Q 10:100 menyatakan tiada orang yang dapat beriman kecuali atas ijinNya.
Q 10:100
Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.
——————–

Q 6:14 menyatakan Allah memberi makan, tapi Dia tidak butuh makanan. Allah memerintahkan Muhammad untuk jadi Muslim yang pertama.
Q 6:14
Katakanlah: “Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.”

Kontradiksi: Q 2:37 menyatakan bahwa Adam adalah Muslim yang pertama.
Kontradiksi: Q 2:131, 3:67 menyatakan bahwa Ibrahim adalah Muslim yang pertama.
Kontradiksi: Q 7:143 menyatakan bahwa Musa adalah Muslim yang pertama.
Kontradiksi: Q 26:51 menyatakan bahwa beberapa orang Mesir adalah Muslim yang pertama.
——————–

Q 6:34 menyatakan bahwa rasul² sebelum Muhammad juga ditolak; tapip melalui kesabaran dan bantuan Allah, para rasul akhirnya berhasil. Tiada seorang pun yang dapat merubah firman Allah.
Q 6:34
Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.

Kontradiksi:
Q 2:79, 3:78, 4:46, 5:13, 5:41, 6:112, 41:43 menyatakan bahwa orang² Yahudi dan Kristen merubah firman Allah dalam buku²Nya.
Q 2:79
Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: “Ini dari Allah”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan.

Q 3:78
Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui.

Q 4:46
Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): “Dengarlah” sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): “Raa`ina”, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami”, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

Q 5:13
(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Q 5:41
Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: “Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah” Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Q 6:112
Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.
——————–

Q 41:43
Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-orang kafir) kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.

Kontradiksi:
Q 2:106, 16:101 menyatakan Allah merubah sendiri ayat² Qur’an melalui pembatalan dan penggantian.
Q 2:106
Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Q 16:101
Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.
——————–

Q 6:38 menyatakan semua makhluk, termasuk burung² yang berkelompok seperti manusia, akan dibangkitkan pula (yakni makhluk² yang bernyawa). Qur’an tidak mengecualikan apapun (berarti Qur’an adalah buku yang lengkap).
Q 6:38
Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Kontradiksi:
Q 18:109, 31:27 menyatakan semua lautan (tinta) dan pohon (pena) tidak cukup untuk menulis Qur’an.
Q 18:109
Katakanlah: “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).

Q 31:27
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
——————–

Q 6:101-102 menyatakan Allah tidak punya istri, sehingga Dia tidak bisa punya anak (ibn Kathir menjelaskan bahwa kaum pagan menyangka para malaikat adalah anak² perempuan Allah; Allah tidak punya istri).
Q 6:101-102
Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.
(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.

Kontradiksi:
Q 19:21 menyatakan Maryam dapat mengandung seorang anak laki tanpa hubungan kelamin dengan seorang pria, karena Allah telah memutuskan begitu.
Q 19:21
Jibril berkata: “Demikianlah. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.”

Kontradiksi:
Q 39:4 menyatakan jika Allah berkehendak punya anak laki, dia dapat memilikinya, tapi Dia tidak mau.
Q 39:4
Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha Suci Allah. Dia-lah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.

Kontradiksi:
Q 2:117 menyatakan jika Allah berkata, “Jadilah,” maka jadilah ia.
Q 2:117
Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah”. Lalu jadilah ia.
——————–

Q 6:103 menyatapakn Allah tidak dapat dilihat dan dimengerti manusia; tapi Dia mampu melihat dan mengerti apapun.
Q 6:103
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

Kontradiksi:
Q 53:11 menyatakan Muhammad melihat Allah dengan matanya sendiri (Muhammad melihat Tuhannya dengan matanya sendiri – tafsir ibn Abbas).
Q 53:11
Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
——————–

Q 6:112 menyatakan Allah berkehendak setiap nabi punya musuh jin, setan, dan manusia, yang mempengaruhi satu sama lain dengan kata² indah.
Q 6:112
Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

Kontradiksi:
Q 6:34, 6:115 menyatakan tiada seorang pun yang dapat mengganti firman Allah.
——————–

Q 6:115 menyatakan Qur’an sebagai kalimat Tuhan yang benar dan sempurna; tiada seorang pun yang dapat merubah Qur’an.
Q 6:115
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur’an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kontradiksi:
Q 2:106, 16:101 menyatakan Allah membatalkan dan mengganti ayat² Qur’an.
——————–

Q 6:128 menyatakan bahwa di hari kematian, para jin menyesatkan banyak manusia; manusia² sesat lalu minta ampun pada Allah, tapi Allah akan mengirim mereka ke neraka Islam, kecuali jika Allah berkehendak lain.
Q 6:128
Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Allah berfirman): “Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia”, lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami”. Allah berfirman: “Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)”. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Kontradiksi:
Q 2:167 menyatakan mereka tidak akan keluar dari api neraka Islam.
Q 2:167
Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka.
——————–

Q 6:130 menyatakan Allah mengirim manusi dan jin sebagai rasul² bagi golongan masing².
Q 6:130
Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata: “Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri”, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Kontradiksi:
Q 12:109 menyatakan Allah hanya mengirim manusia sebagai rasul²Nya.
Q 12:109
Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?

Kontradiksi:
Q 27:82 menyatakan Allah juga mengirim sejenis binatang melata sebagai Rasul bagi manusia.
Q 27:82
Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.

Kontradiksi:
Q 35:1 menyatakan Allah juga mengirim malaikat² sebagai utusan²Nya.
Q 35:1
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
——————–

Q 6:131 menyatakan Allah tidak akan menghancurkan sebuah kota karena penduduknya (yakni rasulNya – tafsir ibn Kathir) berada di kota itu.
Q 6:131
Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah.

Kontradiksi:
Q 17:16 menyatakan Allah menghancurkan sebuah kota setelah memperingatkan penduduknya.
Q 17:16
Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

bersambung …
Sura 7: al-Araf (Ketinggian)

Q 7:20 menyatakan Setan membisikkan pikiran jahat pada Hawa untuk melanggar larangan Allâh.
Q 7:20
Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”.

Kontradiksi:
Q 20:120 menyatakan Setan membisikkan pikiran jahat hanya pada Adam saja akan pohon keabadian.
Q 20:120
Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: “Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?”
——————-

Q 7:54 menyatakan Allâh menciptakan surga (pertama-tama) dan (lalu) bumi dalam waktu 6 hari, dan dia lalu bersemayam di singgasananya.
Q 7:54
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allâh yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allâh. Maha Suci Allâh, Tuhan semesta alam.

Kontradiksi:
Q 41:9-12 menyatakan Allâh menciptakan bumi (dalam waktu 2 hari), gunung² (4 hari), dan surga (2 hari), jadi total 8 hari.
Q 41:9-12
[9] Katakanlah: “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam”.
[10] Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.
[11] Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati”.
[12] Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Kontradiksi:
Q 79:27-30 menyatakan Allâh pertama-tama menciptakan surga
Q 79:27-30
[27] Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allâh telah membangunnya,
[28] Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
[29] dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.
[30] Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

Kontradiksi:
Q 2:117 menyatakan Allâh menciptakan semuanya secara instan.
Q 2:117
Allâh Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah”. Lalu jadilah ia.
——————-

Q 7:77 menyatakan orang² membunuh unta betina dan menantang Saleh untuk mendatangkan ancaman Allâh.
Q 7:77
Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata: “Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang diutus (Allâh)”.

Kontradiksi:
Q 54:29 menyatakan seseorang mengambil pedang dan membunuh unta betina itu.
Q 54:29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
——————-

Q 7:82 menyatakan bahwa masyarakat Lot ingin mengusirnya dan keluarganya (anak² Lot yakni Za’ura dan Raytha – demikian tafsir dari ibn Abbas) keluar dari kota mereka. (Ibn Kathir menjelaskan bahwa masyarakat Lot bersikap menghina terhadap keluarga Lot karena mereka tidak melakukan hubungan seks lewat anus)
Q 7:82
Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Lut dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri.”

Kontradiksi:
Q 29:29 menyatakan bahwa masyarakat itu mati karena dosa mereka menantang Lot untuk menimpakan murka Allâh terhadap mereka.
Q 29:29
Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allâh, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”.
Lut berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”.

——————-

Q 7:127 menyatakan bahwa pembesar² Firaun ingin tahu apakah dia akan mengijinkan Musa mengacau dan membiarkan orang² meninggalkan tuhan² mereka. Firaun memerintahkan untuk membunuh anak laki bani Israel dan membiarkan anak² perempuan mereka hidup.
Q 7:127
Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Firaun (kepada Firaun): “Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?”. Firaun menjawab: “Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka”.

Kontradiksi:
Q 28:38 menyatakan bahwa Firaun adalah satu²nya Tuhan bagi masyarakatnya. Mereka hanya menyembah Firaun dan tidak tuhan² yang lain.
Q 28:38
Dan berkata Firaun: “Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta”.
——————-

Q 7:136 menyatakan Allâh menghukum Firaun dan tentaranya dengan menenggelamkan mereka di laut.
Q 7:136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.

Kontradiksi:
Q 10:92 menyatakan Allâh mengampuni dan menyalamatkan Firaun, dan membuat mayatnya jadi simbol bagi keturunan manusia berikutnya.
Q 10:92
Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.

Kontradiksi:
Q 10:90 menyatakan Firaun jadi mualaf dan memeluk Islam.
Q 10:90
Dan Kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: “Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allâh)”.
——————-

Q 7:137 menyatakan Allâh memberikan pada bani Israel negeri di tanah bagian Timur (Mesir – tafsir ibn Kathir) dan barat (Syria – tafsir ibn Kathir).
Q 7:137
Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.

Kontradiksi:
Q 2:58 dan Q 5:21 menyatakan bahwa Allâh memberi bani Israel tanah Palestina dan Yerusalem.
Q 2:58
Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: “Masuklah kamu ke negeri ini (Baitulmakdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: “Bebaskanlah kami dari dosa”, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Q 5:21
Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allâh bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.
——————-

Q 7:143 menyatakan Allâh bicara langsung pada Musa, tapi tanpa melihat wajahNya; ketika Musa melihat ke gunung tempat Allâh bersembunyi, gunung itu lalu hancur dan Musa pun pingsan; Musa adalah Muslim yang pertama.
Q 7:143
Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau”. Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku”. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: “Maha Suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman“.

Kontradiksi: Q 2:37 menyatakan bahwa Adam adalah Muslim yang pertama.
Kontradiksi: Q 131, 3:67 menyatakan bahwa Ibrahim adalah Muslim yang pertama.
Kontradiksi: Q 6:14 menyatakan bahwa Muhammad adalah Muslim yang pertama.
Kontradiksi: Q 26:51 menyatakan bahwa beberapa orang Mesir adalah Muslim yang pertama.
——————-

Q 7:152 menyatakan orang yang menyembah anak lembu akan menerima murka Allâh.
Q 7:152
Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Kontradiksi: Q 2:52 menyatakan Allâh mengampuni mereka.
Kontradiksi: Q 2:63 menyatakan Allâh menakut-nakuti Bani Israel dengan cara mengangkat Gunung Sinai ke atas mereka.
——————-

Q 7:179 menyatakan Allâh menciptakan banyak manusia dan jin untuk jadi isi neraka, mereka lebih sesat daripada binatang ternak.
Q 7:179
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allâh) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allâh), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allâh). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

Kontradiksi:
Q 51:56 menyatakan Allâh menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembahnya.
Q 51:56
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Kontradiksi:
Q 35:15 menyatakan Allâh tidak butuh manusia; Dia bebas dari segala kebutuhan.
Q 35:15
Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allâh; dan Allâh Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.

Read MoreAkses ke Forum tanpa download proxy langsung aja klik di sini.

Posted on Agustus 29, 2011, in Quran and tagged , . Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada Daftar Kontradiksi Qur’an Bagian III.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: